KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO - POZIOM SAMODZIELNOŚCI B1

Harmonogram dla poziomu samodzielności B1


 1. Miejsce kursu PJM: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Wrocław, Kraków lub inne wybrane przez minimum 5-osobową grupę kursantów.

 2. Czas trwania: 90 h dydaktycznych.

 3. Koszt: 999 zł brutto.

 4. Materiały dydaktyczne dostępne w cenie kursu: prezentacja multimedialna i / lub podręcznik oraz płyty DVD, a na nich znaki migowe z całego kursu i nagrania w PJM dla różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

 5. Po ukończeniu kursu PJM – poziom samodzielności B1, każdy z uczestników uzyskuje (po zdaniu egzaminu) zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne dla danego poziomu.

 6. Program kursu PJM – poziom samodzielności B1.

  Osoba posługująca się polskim językiem migowym na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Uczący się potrafi zamigać na temat zakupów, form płatności, promocji i miejsc, gdzie można kupić świeże artykuły spożywcze. Potrafi wyrazić swoje zdanie o zakupach on-line, przedstawić wady i zalety jakie się z nimi wiążą. Uczący się potrafi przedstawić swoje CV w PJM z uwzględnieniem edukacji, zatrudnienia, odbytych kursów, znajomości języków obcych i zainteresowań. Ponadto potrafi negocjować warunki pracy, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, premię i bonusy pracownicze. Uczestnik potrafi zamigać o stanie zdrowia, poprosić o pomoc, zapytać o wskazówki nt dawkowania leków i dokładnie je zrozumieć, wyznaczyć wizytę u lekarza określonej specjalizacji w rejestracji, porozumieć się w aptece podczas zakupu leków. Uczący się potrafi złożyć relację z miejsca przestępstwa, kolizji lub wypadku, przyznać się do winy, jeśli jest sprawcą wypadku i zapytać o konsekwencje swoich czynów oraz opisać rysopis sprawcy.

  Program kursu polskiego języka migowego PJM B1 opiera się o poziomy biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność wypowiedzi na kanale wizualno - przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy, czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.

 7. Zeszyt ćwiczeń – zakres tematyczny.

  Lekcja 1 pt. „Na zakupach” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant poprzez ćwiczenia nadawczo - odbiorcze powtarza treści związane z robieniem zakupów, formami płatności, promocjami i miejscami, gdzie można kupić świeże produkty, zakupami online oraz zaletami i wadami, jakie się z tym wiążą. Za pomocą dialogów, opowiadań w PJM i ćwiczeń ukierunkowanych na gramatykę, uczestnik powtarza liczebniki z przedziału 1000 – 1 000 000, liczebniki inkorporowane odnoszące się do wagi w kilogramach i do waluty. Ponadto, w lekcji 1 znajdują się ćwiczenia dotyczące właściwego użycia znaku [GRUPA], który jest wyznacznikiem kategorii, typu lub rodzaju.

  Lekcja 2 pt. „Klasyfikatory” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant powtarza klasyfikatory o określonym układzie dłoni dla poszczególnych grup rzeczowników oraz klasyfikatory opisowe. Ponadto, poprzez ćwiczenia nadawczo - odbiorcze powtarza sposoby tworzenia liczby mnogiej w PJM.

  Lekcja 3 pt. „Głusi w pracy” to zestaw ćwiczeń nadawczo - odbiorczych, w których uczestnik ma do stspozycji opowiadania, dialogi w PJM oraz wiele innych ćwiczeń koncentrujących się na powtórzeniu treści dotyczących prezentacji CV z uwzględnieniem edukacji, zatrudnienia, odbytych kursów, znajomości języków obcych i zainteresowań. Ponadto, w obszarze ćwiczeń znajdą się również treści dotyczące warunków pracy, rodzajów umów, wysokość wynagrodzenia oraz rodzaje stanowisk pracy. Ćwiczenia gramatyczne skupią się wokół „zmiana nadawcy”, czyli mowy niezależnej w PJM, aspektu dokonanego, liczebników inkorporowanych odnoszących się do dat, miesięcy i lat.

  Lekcja 4 pt. „Służba zdrowia w znakach migowych”. W tej lekcji polskiego języka migowego uczestnik kursu powtarza treści związane ze stanem zdrowia, wskazówek na temat dawkowania leków, wyznaczaniem wizyty u lekarza, specjalizacji lekarskich, rodzajów placówek służby zdrowia, rodzajów lekarstw oraz ich zakupów w aptece. Dzięki dużej ilości dialogów inscenizowanych w różnych sytuacjach i ćwiczeń z nimi związanych, lekcja 4 - jako jedyna lekcja w podręczniku - podzielona jest na cztery podrozdziały, dając tym samym uczestnikowi większą pewność komunikacyjną w obszarze służby zdrowia. Ćwiczenia gramatyczne koncentrują się na zdaniach warunkowych w PJM oraz liczebnikach inkorporowanych odnoszących się do godzin i wielokrotności (ilości razy).

  Lekcja 5 pt. „Przestępczość i organy ścigania” podzielona jest na podrozdziały, w których kursant poprzez ćwiczenia nadawczo - odbiorcze powtarza treści związane z opisem miejsca przestępstwa, kolizji lub wypadku oraz ich konsekwencjami. Ćwiczenia gramatyczne koncentrują się na powtórzeniu sposobów tworzenia negacji w PJM oraz trybie rozkazującym.Harmonogram kursów PJM

Sprawdź gdzie i kiedy odbywają się kursy języka migowego. WIĘCEJ ►

PFRON

Dofinansowanie kursów PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy języka migowego. KLIKNIJ ►

Napisz do nas


Nasi partnerzy:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Mega Szkolenia European Sign language Centre Gimnazjum w Strzelcach Wielkich Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Festiwal Poezji Miganej E-Spatio Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jedynka Między Uszami Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Polski Uniwersytet Wirtualny Techpal ProActione Pagamed CEJM PZG